หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไร่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
     
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเป็นทางระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ำหลาก

เพื่อพัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้างต่างๆ ที่ได้ มาตรฐาน

เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง

เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ำอย่างเพียงพอ

เพื่อปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน
 
 
 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด

เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออกกำลังกาย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนทุกคนให้มีความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง

เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เพื่อส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย

เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์

ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP ในชุมชน
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร

เพื่อส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่รัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของ อบต.บ้านไร่
 
 
แบบวัด EIT
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อบต.บ้านไร่
 
 
 
เส้นทาง check in บ้านไร่
 
 
สายด่วน อบต.บ้านไร่
โทร 056-539-237
     
  สายตรงนายก  
  โทร : 081-888-5042  
     
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ : 056-539237 โทรสาร : 056-539237
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
จำนวนผู้เข้าชม 16,283,658 เริ่มนับ 2 พ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
   
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10