หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.banraisao.go.th/or... https://www.banraisao.go.th/or... https://www.banraisao.go.th/or... 1.แผนผังโครงการแบ่งส่วนราชการ ฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ
2.กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประเภทสามัญ
3.โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อัตรากำลัง
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.banraisao.go.th/bo... https://www.banraisao.go.th/st... https://www.banraisao.go.th/me... 1.ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง
2.ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
3.ข้อมูลฝ่ายนิติบัญญัติ (สภา อบต.บ้านไร่)
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.banraisao.go.th/pr... https://www.banraisao.go.th/pr... https://www.banraisao.go.th/pr... https://www.banraisao.go.th/pr... https://www.banraisao.go.th/pr... 1.อำนาจหน้าที่
2.อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
3.อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
4.อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
5.อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.banraisao.go.th/co... https://www.banraisao.go.th/ho... https://www.google.com/maps/pl... หน้าแรก เมนูข้อมูลหน่วยงาน เลือก ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.banraisao.go.th/pr... https://www.banraisao.go.th/pr... 1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ข้อบัญญัติท้องถิ่น
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.banraisao.go.th/ne... https://www.banraisao.go.th/ne... 1.ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. ข่าวสารกิจกรรมต่าๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.banraisao.go.th/ho... https://www.banraisao.go.th/we... 1. หน้าแรก หัวข้อกระดานสนทนา
2.หน้าแรก เมนู บริการประชาชน กระดานสนทนา
3. หน้าแรก แชทกับ อบต.บ้านไร่
o9 Social Network https://www.banraisao.go.th/ho... 1.หน้าแรก มุมขวาบน Facebook อบต.บ้านไร่
2. หน้าแรก มุมขวา line id : @banraisao
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5