หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.banraisao.go.th/or... https://www.banraisao.go.th/or... https://www.banraisao.go.th/or... 1.หน้าแรก เมนู ข้อมูลหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร
2.กรอบโครงสร้างองค์การ
3.หน้าถัดไป โครงสร้างส่วนราชการ อบต.บ้านไร่
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.banraisao.go.th/bo... https://www.banraisao.go.th/st... https://www.banraisao.go.th/me... https://www.banraisao.go.th/st... 1.หน้าแรก  เมนู บุคลากร  ผู้บริหาร
2.หัวหน้าส่วนราชการ
3.สมาชิกสภา
4.บุคลากร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.banraisao.go.th/pr... https://www.banraisao.go.th/pr... https://www.banraisao.go.th/pr... https://www.banraisao.go.th/pr... https://www.banraisao.go.th/pr... 1.หน้าแรก เมนู ข้อมูลหน่วยงาน  อำนาจหน้าที่
2.อำนาจหน้าที่
3.อำนาจหน้าทีตาม ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.banraisao.go.th/pr... https://www.banraisao.go.th/pr... https://www.banraisao.go.th/ne... 1. หน้าแรก เมนู แผน
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
3. หน้าแรก เมนูข่าวสาร เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์  แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.banraisao.go.th/co... https://www.banraisao.go.th/ho... https://www.google.com/maps/pl... หน้าแรก เมนูข้อมูลหน่วยงาน เลือก ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.banraisao.go.th/pr... https://www.banraisao.go.th/pr... https://www.banraisao.go.th/la... 1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ข้อบัญญัติท้องถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.banraisao.go.th/ne... https://www.banraisao.go.th/ne... https://www.banraisao.go.th/ho... 1. หน้าแรก เมนูข่าวสาร เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์
2. หน้าแรก  เมนู ข่าวสาร  เลือก กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. หน้าแรก  ด้านล่างรูปนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์ /กิจกรรม/ วีดีทัศน์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.banraisao.go.th/ho... https://www.banraisao.go.th/we... https://www.banraisao.go.th/ho... 1.หน้าแรก หัวข้อกระดานสนทนา (อยู่ด้านล่างภาพสไลด์)
2.หน้าแรก เมนู บริการประชาชน กระดานสนทนา
3. หน้าแรก แชทกับ อบต.บ้านไร่ (อยู่ล่างสุด มุมขวา)
o9 Social Network https://www.banraisao.go.th/ho... 1.หน้าแรก มุมขวาบน Facebook อบต.บ้านไร่
2. หน้าแรก มุมขวา line id : @banraisao
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.banraisao.go.th/ne... https://www.banraisao.go.th/pr... 1. หน้าแรก เมนูข่าวสาร  เลือก ข่าวประชาสัมพันธ์  เลือก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
2. หน้าแรก เมนู บริการประชาชน เลือก ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
  (1)     2      3      4      5