หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
แก่นมะกรูด
หนาวสุดกลางสยาม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
1
2
 
 
 
บันทุึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องฯ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
การรายงานข้อมูลการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (ด่วนที่สุด) [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด่วนที่สุด) [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมนา ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 76 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ด่วนที่สุด) [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
แจ้งประชุาสัมพันธ์เปิดระบบลงทะเบียนอบรมการเงินการคลัง  [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ประชุมเร่งรัดงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 9 มี.ค.64 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบ e-GP ปี 2564 รุ่นที่ 1-5 (ด่วนที่สุด) [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
แจ้่งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20 22 -40 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ขอเชิญเข้าร่วมรับชม Facebook Live การบรรยบายหัวข้อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 การตรวจเยี่ยม Online [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
การตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 (อ.บ้านไร่) [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพืงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ เราชนะ (ด่วนที่สุด) [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่ิอมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานผลข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 59 
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมกาบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) รุ่นที่ 16-60 [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 78 
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดุแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรับรถ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา(โรงเรียและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว425  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว403  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.5/ว413 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 3-4, 6, 8 และรุ่นที่ 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว423 [รายชื่อ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว415 [รายชื่อ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี กศ. มท 0816.5/ว390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว393 [รายชื่อ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว408 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว410  [ 1 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว407  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบตอบรับ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1190  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว406 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว388  [ 1 มี.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (30 ม.ค. 2564)    อ่าน 755  ตอบ 4  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (29 ม.ค. 2564)    อ่าน 148  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
แบบร้องเรียน พนักงาน / เจ้าหน้าที่ ของ อบต.บ้านไร่
กรณีการประพฤติมิชอบ / การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ /
การกระทำทุจริต
 
สายด่วน อบต.บ้านไร่
โทร 056-539199
056-539237
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ : 056-539199, 056-539237 โทรสาร : 056-539237
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
จำนวนผู้เข้าชม 3,972,196 เริ่มนับ 2 พ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10